Angst i et ergoterapeutisk perspektiv

Hvad er ergoterapi?

Ergoterapi kan beskrives som en bro mellem den enkeltes udfordringer og mulighed for at deltage aktivt og meningsfuldt i hverdagslivet. Mange mennesker klarer hverdagens rutiner og aktiviteter godt og måske lidt som en selvfølge, men mange står overfor udviklingsmæssige, fysiske, psykiske eller adfærdsmæssige udfordringer, som gør disse hverdagsaktiviteter til en kamp. Her kommer ergoterapi ind i billedet med en målsætning om “hjælp til at kunne selv”.

Ergoterapiens kerneværdi ligger i anerkendelsen af, at hver person har en unik forståelse af, hvad der er meningsfuldt for dem. Det kan være alt fra at tage tøj på, til at deltage i sociale arrangementer, gå i skole, lege eller udføre sit arbejde. Hverdagsaktiviteter er altså alt, hvad mennesker gør, fra de står op til de går i seng. Ergoterapeuter arbejder tæt sammen med den enkelte for at forstå deres specifikke behov, ønsker og mål. Det gælder mennesker i alle aldre; barn som ung, voksen som ældre.

Ved at analysere en aktivitet og de omgivelser, hvor aktiviteten udføres, identificerer ergoterapeuter de enkelte delprocesser og færdigheder, der er nødvendige for at gennemføre aktiviteten. Denne indsigt kombineres med en forståelse af den enkeltes fysiske, psykiske, sociale og mentale ressourcer samt eventuelle begrænsninger.

En central del af ergoterapi er at tilpasse behandlingen og strategier til den enkelte. Dette kan indebære træning af kroppens fysiske funktioner, sanseintegration, mentale processer eller kognitive evner, gennem aktivitet. Ergoterapi er ikke kun fokuseret på den enkeltes ressourcer og begrænsninger, men også på, hvordan selve aktiviteten eller omgivelserne kan tilpasses eller ændres for at støtte den enkelte bedst muligt. Aktivitet benyttes både som middel i behandlingen, hvorigennem forbedring og udvikling kan ske, men er også selve målet for behandlingen. Ergoterapeuter ser potentialet i hver person og arbejder hen imod at realisere dette potentiale gennem meningsfuld aktivitet.

Angstens betydning for hverdagen og hvordan ergoterapi kan hjælpe

Angst er ikke bare en følelse; den har en dybtgående indflydelse på, hvordan vi tænker, føler, handler og interagerer i vores hverdagsliv. Hver angstproblematik har sin unikke påvirkning, om det er en diagnostisk lidelse eller ej, men en fællesnævner for dem alle er, at de kan begrænse en persons evne til at deltage fuldt ud i meningsfulde daglige aktiviteter.

En aktiv og meningsfuld hverdag er vigtig for alle mennesker, uanset alder og vilkår. Tager vi børn og unge som eksempel, tror jeg på, at alle børn og unge som udgangspunkt gerne VIL komme i skole og ser det som meningsfuldt at være i skole. Hvis ikke det er sådan, er der én eller flere årsager til, at de ikke KAN, eller at det er svært. Derfor kan jeg bedre lide ordene “ufrivilligt skolefravær” eller “skolefravær grundet mistrivsel”. Jeg bruger dog definitionen “skolevægring” her på siden, for nemheds skyld. I nedenstående afsnit gennemgår jeg et eksempel på, hvordan angst kan føre til skolevægring, og kigger på sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og adfærd og på det sociale, aktiviteten “at gå i skole” samt omgivelsernes betydning.

Målet med ergoterapi er at hjælpe mennesker med at genopdage og genoprette evnen til at udføre ønskede og nødvendige aktiviteter, hvad end det f.eks. er skole, arbejde, fritidsinteresser, indkøb eller social interaktion. I eksemplet nedenunder, kigger jeg på, hvordan ergoterapi kan hjælpe barnet og dets familie, når angst medfører skolevægring.

Tanker, mentalisering og andre kognitive evner

I en given situation er det altid tankerne, der starter angsten, også selvom angsten føles som at kunne komme som lyn fra en klar himmel. Ved skolevægring, kan der være et hav af tanker, f.eks. Hvad hvis de andre ikke kan lide mig? Griner af mig? Driller mig? Hvad hvis jeg ikke kan finde ud af opgaverne, åh nej, hvad hvis læreren spørger mig om noget, og jeg kan ikke svare? Jeg må ikke svare forkert, gøre noget forkert eller lave fejl. Åh nej, vi skal have idræt, det kan jeg ikke finde ud af, de andre må ikke se mig uden tøj på. De andre børn larmer, det kan jeg ikke lide, og jeg kan heller ikke lide, når de andre kommer tæt på mig…. Osv. osv. Puha, man kan næsten blive helt forpustet af alle de tanker, som bare kommer i ét mylder, og kan virke helt ustoppelige.

Herudover skal vi huske, at børn og unges hjerner først færdigudvikles midt i tyverne. Dette gælder særligt de kognitive processer, der er ansvarlige for bl.a. planlægning, overblik, tidsfornemmelse, kognitiv fleksibilitet, abstrakt tænkning og mentalisering samt udvælgelse af relevant sensorisk information. Disse funktioner er yderligere påvirkede ved bl.a. autismespektrumforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser og andre lidelser i centralnervesystemet.

Ergoterapeuten kan hjælpe barnet med at skabe bevidsthed om, hvad tanker er, og hvordan tanker starter angsten. Når først, der er forståelse og en øget bevidsthed, kan der arbejdes med at vende tankerne til hjælpetanker eller at flytte fokus fra tankerne, v.hj.a. kognitive og metakognitive metoder.

Følelser og psyke

Med så mange tanker, som ovenstående, er det uundgåeligt, at det fører til svære følelser som f.eks. ked-af-det-hed, frygt, ængstelighed, angst, nervøsitet, vrede, opgivenhed, irritation. Der er mange nuancer af vores følelser. Fælles for dem alle er ubehag.

Barnet eller den unge kan også have haft svære oplevelser med sig fra tidligere, som har sat sig i kroppen som traumerespons eller endda leve under svære vilkår, som også uundgåeligt medfører svære følelser, og der kan i nogle tilfælde være tale om en medfødt sårbar personlighed.

Ergoterapeuten kan hjælpe med at identificere følelserne, møde og forstå barnet og dets forældre. Første skridt er at forstå og acceptere følelserne for så at kunne finde frem til, hvilken tilgang og hvilke strategier, der kan rykke på følelserne, så der i stedet opbygges selvværd og mod til at overvinde de svære følelser. At blive set, hørt og forstået er ofte en stor del af processen.

Kropslige reaktioner, sansebearbejdning og motorik

Tanker og følelser medfører uundgåeligt ubehag i kroppen, særligt hvis udfordringerne har stået på i længere tid. Her kommer kroppen i alarmberedskab, blodtilførslen til mave/tarm system og hjernen mindskes, og kroppen bruger energien på det, der er højst nødvendigt. Fordøjelsen påvirkes ofte og ubehag i kroppen kan være hjertebanken, vejrtrækningsproblemer og ondt i maven mm. Disse kropslige fornemmelser påvirker igen tanker og følelser, og en svær spiral er i gang. Reaktionerne i kroppen kommer måske søndag aften, blot ved tanken om at skulle i skole morgenen efter.

Er ens nervesystem overbelastet, kan det være svært at komme ned i kroppen. I stedet lukkes der lidt af for kroppen, og man forsøger at løse alt med sine tanker, fremfor at bruge kroppen, som stivner mere og mere.

Børn oplever verden omkring sig mere følende og sansende, end tænkende, og så er der også væsentligt forskel på, hvordan vi hver især bearbejder de mange sansestimuli, vi modtager. Dette gælder både børn, unge og voksne. Vores motoriske udvikling og færdigheder er naturligvis også forskellig, og nogle er udfordret sansemotorisk, hvilket også kan påvirke tanker, følelser og selvværd.

Ergoterapeuten kan hjælpe til en større forståelse for sammenhængen mellem hjerne, krop og nervesystemet samt hjælpe med at få ro på det overbelastede nervesystem via sjov bevægelse og leg, med pulsen op, berøring og åndedrætsøvelser. De kropslige strategier kan både bruges som forebyggelse, som behandling og i akutte situationer, for at overvinde angsten, og dermed deltage i skolen. Ofte kan en sensorisk profilundersøgelse og ergoterapeutens observationer bidrage til en øget forståelse af, hvad der ligger bag barnets adfærd, og hvad der kan hjælpe barnet i hverdagen.

Adfærd

De svære tanker, følelser og kropslige reaktioner medfører undgåelsesadfærd, i dette eksempel; at blive hjemme fra skole. Nar barnet så bliver hjemme, i trygge rammer, mindskes ubehaget. Hjernen bliver overbevist om, at det at tage i skole er lig med fare og ubehag. Barnets svære tanker bliver måske “bekræftet”, for når barnet ikke kommer i skole eller kun indimellem, oplever barnet måske, at de andre børn trækker sig, og ubehaget ved at være på skolen vokser. Det fører igen til svære følelser og lavt selvværd. Dermed vokser angsten, og det bliver endnu sværere dagen efter. Måske ses der ikke skolefravær, men det, at komme op og afsted om morgenen fylder så meget, at der kan opstå konflikter og et stort ubehag for barnet. Barnet bruger ekstra meget energi, og fortsættes uden hjælp, ender det måske alligevel i skolevægring og overbelastning.

Ergoterapeuten kan hjælpe med at øge bevidstheden om adfærden og sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og adfærd. I små skridt, kan ergoterapeuten hjælpe barnet til igen at kunne deltage i skolen, samtidig med at der kigges på grundene til skolevægringen, og hvilke andre tiltag, der er nødvendige. Det er vigtigt at skabe ro omkring barnet og stille tilpasse krav.

Det sociale

Socialt kan det, for det ængstelige barn, være rigtigt udfordrende at være i skole, måske i en stor klasse. Det kan være svært at finde sin rolle, have tætte venner, føle sig som en del af fællesskabet og føle sig vellidt. For mange fylder det meget, hvad andre tænker om én, og der stilles socialt mange krav; man skal svare på spørgsmål, række hånden op, have det rigtige tøj på, være sjov, modig og pæn. Forventningerne til sig selv, i sociale sammenhænge, er ofte tårnhøje, og det kan være svært at leve op til. Mange, med angst, har det svært med konflikter og føler et stort ansvar for, at andre har det godt og for at løse andres konflikter og følelser. “Antennerene” opfanger ofte alt det, der er svært socialt, i klassen, også selvom det ikke handler om én selv. Mange har det svært med dårlige stemninger og negativitet og opfanger det hele.

Ergoterapeuten kan hjælpe med at identificere, hvad der er på spil, og hjælpe med at skabe et trygt miljø for barnet, samtidig med udvikling af sociale færdigheder.

Aktiviteten

Så er der selve aktiviteten; at gå i skole. Denne aktivitet kan deles op i rigtig mange delprocesser, både før, under og efter selve skoledagen. Delprocesser, som faktisk kræver utrolig meget; man skal op om morgenen, måske efter for lidt søvn. Man skal blive klar; tage tøj på, spise morgenmad, smøre madpakke, pakke taske, børste tænder. Så er der selve transporten, skoledagen inkl. forskellige fag, frikvarterer og transport hjem. I løbet af et skoleår er der også emneuger, projektdage, ture ud af huset, fremlæggelser og eksaminer. Aktiviteter, der er anderledes end den almindelige skoledag, og hvor strukturen og forudsigeligheden er ændret.

Ergoterapeuter analyserer hvilke færdigheder, alle disse delprocesser og aktiviteter kræver, sammenholdt med barnets ressourcer og begrænsninger samt omgivelserne. Ergoterapeuten kan hermed hjælpe barnet ved at graduere delprocesser og aktiviteter og dermed tilpasse kravene, så de matcher barnets nærmeste udviklingszone og behov. Altså kigges der på, hvordan barnet kan hjælpes, og hvilke krav der kan stilles, fra f.eks. forældre og lærere.

Omgivelserne

Vi må ikke glemme omgivelsernes betydning, for barnets muligheder for at gennemføre en skoledag. Manglende struktur, forstyrrende omgivelser og uforudsigelighed kan måske være det, der gør det svært at komme i skole. Ergoterapeuten kan kigge på, om der er for mange i ét klasseværelse, larm og uro, forskellige pladser og uvished at møde ind til hver morgen. Er der en uhensigtsmæssig placering i klasselokalet, en siddeplads der ikke er indstillet korrekt og manglende fodstøtte? Hvad med tøjet; føles det behageligt eller klør det? Hvordan er lyset, lugtene og lyden i klasseværelset? Hvordan er frikvartererne? Mangler der voksenstøtte, er der udelukkende fri leg uden klare rammer, i store grupper?

Ergoterapeuten er nysgerrig på alle faktorer, der kan have betydning for barnets motivation for at komme i skole eller modstand herpå og kan, i et samarbejde med barnet, forældre og lærere, hjælpe med at tilpasse omgivelserne, så de passer bedre til barnet.

Sammenfatning

Ovenstående er langt fra en fyldestgørende liste på, hvad der kan være på spil, når vi snakker angst og skolevægring men eksempler på, hvordan jeg som ergoterapeut kan anskue det samt hjælpe barnet ift. dets aktivitetsproblematikker. Samme fremgangsmåde kan bruges i alle andre problematikker, for at analysere sig frem til udfordringer og begrænsninger, hos børn og unge, som voksne. Læs mere om angstens symptomer her.

Menu